0

با سلام .

بعلت نوسان برق یکی از فیوزها و خازن برد سوخته

تغییر وضعیت به انتشار