1

دوقسمت از صفحه تلویزیون کم رنگ شده وقسمت وسطش روشنه مشکلش چیه میشه تعمیر کرد

پاسخ به سوال