22 مشاهدهانتخاب نشده
0

با سلام کشوی کمدم را دراوردم و دیگه نتونستم جا بزنم یکی گفت هلش بده هل که دادم ساچمه هاش افتاد حالا باید چکارکنم؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
22 مشاهدهانتخاب نشده
0

با سلام کشوی کمدم را دراوردم و دیگه نتونستم جا بزنم یکی گفت هلش بده هل که دادم ساچمه هاش افتاد حالا باید چکارکنم؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید