8 مشاهدهانتخاب نشده
0

پس از روشن شدن شعله اصلی،شمعک پس از چند دقیقه خاموش میشه و به طبع پس از چند ثانیه شعله اصلی هم خاموش میشه،میشه بگید علت از کجاست؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
8 مشاهدهانتخاب نشده
0

پس از روشن شدن شعله اصلی،شمعک پس از چند دقیقه خاموش میشه و به طبع پس از چند ثانیه شعله اصلی هم خاموش میشه،میشه بگید علت از کجاست؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید