19 مشاهدهانتخاب نشده
0

سرویس تخت دونفره که رنگش تیره فندقی هستش وچندین لکه خوردگی ورنگ پریدگی دارد قصد دارم هم رنگ روشن کنم هم معایب کار بر طرف کنم ایا در خونه میتونم انجام دهم ؟باید به کجا مراجعه کنم هزینه احتمالی ان چقدر است؟؟؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
19 مشاهدهانتخاب نشده
0

سرویس تخت دونفره که رنگش تیره فندقی هستش وچندین لکه خوردگی ورنگ پریدگی دارد قصد دارم هم رنگ روشن کنم هم معایب کار بر طرف کنم ایا در خونه میتونم انجام دهم ؟باید به کجا مراجعه کنم هزینه احتمالی ان چقدر است؟؟؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید