0

سلام برای رنگ گردویی از چ ترکیبی استفاده کنم به چه مقدار از رنگها مخلوط کنم

پرسیدن سوال