15 مشاهدهانتخاب نشده
0

سه تاسیمی که ازموتورکولرمیادبعدبه جعبه تقسیم وصل میشه نصب اون سه تاسیم به چه شکلی هست

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
15 مشاهدهانتخاب نشده
0

سه تاسیمی که ازموتورکولرمیادبعدبه جعبه تقسیم وصل میشه نصب اون سه تاسیم به چه شکلی هست

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید