16 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام قفل سیزا کله گاوی که روی در ورودی کوچه نصب شده جدیدا در بیشتر مواقع بسته نمیشه و در باز میمونه و باید چند بار محکم در رو ببندیم تا بسته شود

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
16 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام قفل سیزا کله گاوی که روی در ورودی کوچه نصب شده جدیدا در بیشتر مواقع بسته نمیشه و در باز میمونه و باید چند بار محکم در رو ببندیم تا بسته شود

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید