0

درب کارخانه به عرض 5 متر و ارتفاع 2 متر دو لنگه دارای درب آدم رو برای کارخانه چه قیمتی خواهد بود؟

پاسخ به سوال