34 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام شیر اطمینان رهانه بستم ولی قبل از اینکه اب داغ بشه شیر عمل میکنه ابگرمکن اطمینان لوله سرد گرم زیر ابگرمکنه علتش چیه

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
34 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام شیر اطمینان رهانه بستم ولی قبل از اینکه اب داغ بشه شیر عمل میکنه ابگرمکن اطمینان لوله سرد گرم زیر ابگرمکنه علتش چیه

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید