صدای مشتری استاده

— آقای بزرگمهر
— خانم راسخ
— آقای عباسی
— آقای مسعودی
— خانم خدابخشی
— آقای عبدالمالکی
— آقای نعیمی
— آقای ایمانی
— آقای ابراهیمی
— آقای کشاورز
— آقای نیکزاد
— خانم الماسی
— خانم صابر
— خانم آذین
— آقای باقری
— آقای مدیری
— آقای شکوهی
— آقای فرامرزی
— خانم ابریشمی
— آقای هنرمند
— آقای بزرگمهر
— خانم راسخ
— آقای عباسی
— آقای مسعودی
— خانم خدابخشی
— آقای عبدالمالکی
— آقای نعیمی
— آقای ایمانی
— آقای ابراهیمی
— آقای کشاورز
— آقای نیکزاد
— خانم الماسی
— خانم صابر
— خانم آذین
— آقای باقری
— آقای مدیری
— آقای شکوهی
— آقای فرامرزی
— خانم ابریشمی
— آقای هنرمند