صدای مشتری و برخی از نمونه کارهای صندلی و مبل

— آقای حاتمی
— آقای امینی
— آقای عباسی
— خانم رضوانی
— آقای مسعودی
— خانم خدابخشی
— آقای بزرگمهر
— خانم قلی بیگی
— خانم راسخ
— خانم راد
— خانم محمدی فر
— خانم الماسی
— خانم آذین
— خانم صابر
— آقای بهنام
— آقای ابراهیمی
— آقای دلجو
— خانم سیدی
— آقای کشاورز
— آقای شفیعی
— آقای نیکزاد
— آقای نعیمی
— خانم طاهری
— آقای عبدالمالکی
— آقای مدیری
— آقای باقری
— آقای ایمانی
— آقای شکوهی
— آقای طلایی
— آقای فرامرزی
— آقای هنرمند
— خانم اسلامی
— خانم ابریشمی