جدول ارور ظرفشویی بوش و رفع خطا ظرفشویی بوش

ارور ظرفشویی بوش

اگر سنسورها در قسمت‌های مختلف ماشین ظرفشویی بوش، ایرادات و یا خطاهایی را تشخیص دهند، ارورهایی می‌دهند که با شناخت صحیح آن‌ها و راه رفع‌شان می‌توانید این خطاها را برطرف کنید. در ادامه، جدول ارور ظرفشویی بوش و علت‌های آن آورده شده است. همچنین راه برطرف کردن این خطاها نیز بیان شده است. اگر مهارت کافی برای انجام اقدامات لازم جهت برطرف کردن خطا را ندارید، حتما از فرد ماهر در این زمینه کمک بگیرید. کارشناسان معرفی شده در استاده می‌توانند برای این عیب یابی و رفع عیب و تعمیر ماشین ظرفشویی به شما کمک کنند.

دسترسی سریع به مطالب

جدول ارور ظرفشویی بوش

ارور ظرفشویی بوشعلت ارور
خطا E01 یا F01 ظرفشویی بوشهیتر المنت یا المنت حرارتی سنسور دما
ارور E02 یا F02 ظرفشویی Boschسنسور درجه حرارت و اتصالات مقاومت آن
خطا E03 یا F03 ظرفشویی بوشپرکردن آب توسط ظرفشویی
ارور E04 یا F04 ظرفشویی بوشسنسور کنترل فشار آب و آبپاش ها
خطا E05یا F05 ظرفشویی بوشسنسور تشخیص آب
ارور E06 یا F06 ظرفشویی بوشسنسور کیفیت آب
خطا E07یا F07 ظرفشویی بوشفن ظرفشویی مواد شوینده با کیفیت کم چیدمان ظروف
ارور E08 یا F08ظرفشویی Boschسطح بالای ماشین ظرفشویی
خطا E09 یا F09 ظرفشویی بوشالمنت خطی
ارور E10یا F10 ظرفشویی بوشالمنت هیتر
خطا E11 یا F11 ظرفشویی بوشایراد مقاومت گرمایی
ارور E12 یا F12 ظرفشویی بوشالمنت
خطا E13 یا F13 ظرفشویی بوشدمای بالای آب ورودی
ارور E14 یا F14 ظرفشویی Boschخرابی سنسور سطح آب
خطا E15 یا F15 ظرفشویی بوشتشخیص نبود آب در ماشین
مشکل E16 یا F16 ظرفشویی بوششیر برقی سنسور سطح آب
خطا E17 یا F17 ظرفشویی بوشسنسور جریان آب
ارور E18 یا F18 ظرفشویی بوشسطح آب پایین
خطا E19 یا F19 ظرفشویی بوشجاقرصی
ارور E20 یا F20 ظرفشویی بوشسیمپیچ مقاومت در گردش گسل
خطا E21 یا F21 ظرفشویی بوشپمپ تخلیه و پروانه آن
ارور E22 یا F22 ظرفشویی Boschگرفتگی فیلتر تخلیه
خطا E23 یا F23 ظرفشویی بوشپمپ تخلیه
ارور E24 یا F24 ظرفشویی بوشفیلتر تخلیه
خطا E25 یا F25 ظرفشویی Boschپمپ تخلیه
ارور E26 یا F26 ظرفشویی بوشتنظیم کننده آب
خطا E27 یا F27 ظرفشویی بوشنوسان برق
ارور E28 یا F28 ظرفشویی Boschورود آب کثیف تمیز نشدن ظروف
ارور ظرفشویی بوشعلت ارور
ارور A یا B ظرفشویی بوشسنسور آب
ارور C  ظرفشویی بوشسرعت سنج یا تاخوی
ارور D  ظرفشویی بوشسیم‌کشی
ارور E  ظرفشویی بوشدریچه مقسم آب
ارور F  ظرفشویی بوشتاخیر در زمان پر شدن آب
ارور G  ظرفشویی بوشمقسم تریاک
ارور H  ظرفشویی بوشگرم نشدن آب
ارور K  ظرفشویی بوشگرم نشدن آب
ارور O  ظرفشویی بوشسنسور فشار

ارور E01 یا F01 ظرفشویی بوش

با مشاهده ای ارور ظرفشویی Bosch باید المنت حرارتی و سنسور دما بررسی شوند و در صورت نیاز تعویض شوند. اگر مهارت کافی برای این کار را ندارید، با کارشناسان استاده تماس بگیرید.

خطا E02 یا F02 ظرفشویی بوش

اگر سنسور درجه جرارت به درستی کار نکند، این ارور ظرفشویی بوش نمایان خواهد شد.

ارور E03 یا F03 ظرفشویی بوش

این ارور ظرفشویی Bosch مربوط به پر شدن آب است، و اگر آب در آن زمان معین پر نشود، این خطا ظاهر می‌شود. برای رفع آب باید مسیرهای ورود آب، یعنی فیلتر و شلنگ بررسی شوند و همچنین سنسور سطح آب نیز چک شود. پمپ تخلیه را نیز بررسی کنید.

خطا E04 یا F04 ظرفشویی بوش

خطا E04 یا F04 ظرفشویی بوش

اختلال در عملکرد سنسور کنترل فشار آب و آبپاش عامل بروز این ارور است. در این صورت باید این سنسور از نظر خرابی چک شود و همچنین آبپاش نیز از نظر جرم گرفتن و انسداد برسی شود.

ارور E05 یا F05 ظرفشویی بوش

خطا E05 یا F05 ظرفشویی بوش

هنگام پر شدن مخزن و عدم تشخیص سنسور، این خطا ظرفشویی بوش نمایش داده می‌شود. به همین علت باید سنسور سطح آب از نظر گرفتگی و اتصالات چک شود. همچنین مشکل می‌تواند از شیر برقی باشد و باید چک شود. اگر همه‌ی این مراحل بررسی شد و هنوز مشکل برطرف نشده بود، برد باید توسط فرد ماهر چک شود.

خطا E06 یا F06 ظرفشویی بوش

خرابی سنسور کیفیت آب را نشان می‌دهد و باید تعویض شود.

ارور E07 یا F07 ظرفشویی بوش

ارور E07 یا F07 ظرفشویی بوش
  • بررسی فن درصورت خشک نشدن صحیح
  • بررسی کیفیت مواد شویند
  • چیده شدن صحیح ظروف

خطا E08 یا F08 ظرفشویی بوش

اگر قسمت بالای ظرفشویی از آب پر نشده باشد با این ارور ظرفشویی بوش مواجه می‌شوید. برای بررسی آن از کارشناسان استاده کمک بگیرید.

ارور E09 یا F09 ظرفشویی بوش

خطا E09 یا F09 ظرفشویی بوش

مشکل مربوط به المنت خطی است و باید برطرف شود.

خطا E10 یا F10 ظرفشویی بوش

این ارور ظرفشویی بوش نیز به المنت هیتر ربط دارد و باید به صورت کامل بررسی شود. اگر مهارت کافی برای این کار را ندارید ار تکنسین ماهر کمک بگیرید.

ارور E11 یا F11 ظرفشویی بوش

در مواجهه با این ارور ظرفشویی Bosch باید خرابی ترموستات و یا سنسور دما چک شود. در صورت نداشتن مهارت کافی، از تکنسین‌های ماهر استاده در زمینه تعمیر ظرفشویی بوش کمک بگیرید.

خطا E12 یا F12 ظرفشویی بوش

در این ارور، المنتب باید تمیز گردد.

ارور E13 یا F13 ظرفشویی بوش

بررسی نید تا دمای آب ورودی زیاد نباشد و به شیر گرم متصل نباشد. چراکه این مشکل باعث ارور می‌شود.

خطا E14 یا F14 ظرفشویی بوش

خطا E14 یا F14 ظرفشویی بوش

خرابی سنسور سطح آب این ارور ظرفشویی بوش را باعث شده و باید این قطعه چک و در صورت نیاز تعویض شود.

ارور E15 یا F15 ظرفشویی بوش

اگر آب در ماشین وجود نداشته باشد و یا سیستم نتواند آن را تشخیص دهد این ارور ظاهر می‌شود. باید نشتی نیز بررسی شود. برای حل این مشکل از کارشناسان استاده کمک بگیرد.

خطا E16 یا F16 ظرفشویی بوش

شیر برقی و سنسور سطح آب باید مورد توجه قرار بگیرند.

ارور E17 یا F17 ظرفشویی بوش

سنسور جریان آب و  شیر برقی عامل ایجاد این ارور هستند و باید بررسی و مشکل آن‌ها رفع شود.

خطا E18 یا F18 ظرفشویی بوش

سطح آب پایین است و ین ارور ظرفشویی بوش ظاهر می‌شود، پس به بررسی عوامل دخیل در ورود آب و شیر برقی بپردازید.

ارور E19 یا F19 ظرفشویی Bosch

اتصالات جاقرصی عامل ایجاد است، پس آن را بررسی کنید.

خطا E20 یا F20 ظرفشویی بوش

مشکل از سیم پیچ مقاومت در گردش گسل است و باید توسط تکنسین ماهر بررسی شود.

ارور E21 یا F21 ظرفشویی بوش

پمپ تخلیه از نظر گرفتگی و عملکرد صحیح گروانه بررسی شود. اگر گرفتگی بود برطرف شود.

خطا E22 یا F22 ظرفشویی بوش

فیلتر کف یا پمپ تخلیه عامل ایجاد این ارور ظرفشویی بوش است و باید چک شوند.

ارور E23 یا F23 ظرفشویی بوش

این ارور ظرفشویی Bosch مرتبط به پمپ تخلیه است. سیم پیچی های آن را چک و در صورت وجود خرابی مثل قطعی سیم یا اتصالی آن را رفع کنید. امکان دارد پمپ معیوب و نیاز به تعویض داشته باشدو اگر مهارت کافی برای این کار را ندارید، از تکنسین‌های ماهر استاده کمک بگیرید.

خطا E24 یا F24 ظرفشویی بوش

این ارور مربوط به فیلترهای تخلیه است که اگر انسداد و گرفتگی داشته باشند باید برطرف شود تا این خطا از بین برود.

ارور E25 یا F25 ظرفشویی Bosch

ارور E25 یا F25 ظرفشویی Bosch

این ارو زمانی وجود دارد که مشکلی در پمپ تخلیه و یا پوشش آن وجود داشته باشد. اگر پوشش پمپ تخلیه از بین رفته باشد شاهد این ارور ظرفشویی بوش خواهیم بود. در صورت معیوب بودن پمپ تخلیه باید تعمیر یا تعویض شود.

خطا E25 ظرفشویی بوش

خطا E26 یا F26 ظرفشویی بوش

اگر ایرادی در سوییچ آب وجود داشته باشد، این ارور ظرفشویی Bosch ظاهر می‌شود.

ارور E27 یا F27 ظرفشویی بوش

این ارور ظرفشویی بBosch به دلیل نوسانات جریان برق است، پس دستگاه را به محافظ وصل کنید و اگر مشکل برطرف نشد با کارشناسان استاده تماس بگیرید.

خطا E28 یا F28 ظرفشویی بوش

این ارور ظرفشویی بوش می‌تواند به علت ورود آبی به دستگاه باشد که کثیف است، پس باید بررسی شود. امکان دارد به دلیل تمیز نشدن ظرف نیز باشد.

ارور A یا B ظرفشویی بوش

این ارور ‌های حروف در برخی ظرفشویی‌های بوش دیده می‌شود که در ادام به بررسی همه آن‌ها می‌پردازیم. ازوز ظرفشویی بوش A یا  B مربوط به سنسور سطح آب است که برای رفع این خطا باید دستگاه را از نظر نشتی آب بررسی کنید. و همچنین فعال بودن ضد سرریز نیز چک شود. برای بررسی و رفع این خطا از تکنسین ماهر کمک بگیرید.

ارور C  ظرفشویی بوش

برای رفع این ارور ظرفشویی بوش، هم موتور باید به طور کامل بررسی شود، و هم سیم‌کشی‌های تاخوی. اگر مشکی بود باید برطرف شود.

ارور D  ظرفشویی بوش

این ارور مربوط به سیم‌کشی و تریاک موتور است و به همین دلیل باید سیم کشی و تریاک در پی سی بی و مور هر دو به صورت کامل بررسی شوند.

ارور E  ظرفشویی بوش

این ارور ظرفشویی بوش مربوط به دریچه مقسم باز است که زمانی استتفاده می‌شود که تنها به قسمتی از ظرفشویی آب وارد می‌شود. ئر نتیجه باید دریچه مقسم آب و همچنین سیم‌کشی‌های آن را بررسی کنید.

ارور F  ظرفشویی بوش

علت بروز این خطا تاخیر در پر شدن از آب است، به همین دلیل پمپ و مسیرهای ورودی آب بررسی شوند.

ارور G  ظرفشویی بوش

این ارور ظرفشویی بوش مربوط به مقسم تریان در پی سی بی است و باید توسط تکنسین ماهر بررسی و سیم‌کشی‌ها از هرگونه عیب، پاک شوند.

ارور H  ظرفشویی بوش و ارور K  ظرفشویی بوش

در این نوع ارور، آب گرم نمی‌شود، در نتیجه مشکل می‌تواند از المنت هیتر یا ترموستات باشد. المنت عیتر و ترموستات و همچنین سیم‌کشی‌ها را بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور O  ظرفشویی بوش

در این نوع ارور، سنسور فشار باید تحت تاثیر قرار گرفته باشد، در نتیجه به بررسی آن بپردازید.

مطالب مرتبط برای شما...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *